kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

prawo ochrony środowiska

skuteczna windykacja

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

reprezentacja przed Sądami i organami administracji publicznej

reprezentacja w procesie zakupu i sprzedaży przedsiębiorstwa

RZETELNIE. SPRAWNIE. SKUTECZNIE.

Kompleksowa opieka prawna oparta na tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych rozwiązań oraz strategii mających na celu ochronę dóbr Klientów oraz eliminację ryzyka.

O Kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji, IOB. Ze względu na troskę o interes Klienta przykładamy najwyższą staranność do wykonywanej pracy i kierujemy się zasadami etyki zawodowej, co sprawia, że działania Kancelarii cechuje profesjonalizm, rzetelność i dyskrecja.

Pomagamy zakładać i prowadzić bieżącą, efektywną i rentowną działalność gospodarczą. Dbamy o płynność finansową firm naszych Klientów dzięki działaniom prewencyjnym i skutecznie prowadzonej windykacji. Występujemy w imieniu naszych Klientów przed sądami i urzędami. Aktywnie uczestniczymy w procesach negocjacyjnych, dokonujemy badań i analiz due diligence oraz koordynujemy procesy sprzedaży i zakupu przedsiębiorstwa.

Radca prawny Jakub Czyczyło

Radca prawny, prezes zarządu Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”, członek Rady Nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego-Stacjonarne Studia Prawa oraz Politechniki Opolskiej Nadzór-Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i jest członkiem tej Izby.

Specjalizuje się w sprawach o roszczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta), prawie administracyjnym, w tym prawie ochrony środowiska (były pracownik Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego) oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

Zapraszam do współpracy

aplikant radcowski Sara Pingot

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2016 r. aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Z Kancelarią Radcy Prawnego Radca Prawny Jakub Czyczyło współpracuje od 2014 r. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo handlowe oraz prawo karne.
 

Zakres usług

Poniżej przedstawiamy Państwu poglądowo katalog usług oferowany przez naszą Kancelarię.

Prawo gospodarcze i handlowe
Doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego i spółek cywilnych, rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowanie aktów założycielskich i umów spółek, projektowanie i opiniowanie aktów organizacyjnych organów spółek, opracowanie dokumentów związanych z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, bieżąca obsługa prawna spółek oraz poszczególnych wspólników i akcjonariuszy w zakresie wykonywania uprawnień korporacyjnych, przygotowanie dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników i akcjonariuszy, uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek kapitałowych oraz prowadzenie obsługi prawnej Zarządu i Rady Nadzorczej, prowadzenie negocjacji, doradztwo w zakresie przekształceń i podziałów spółek i ich likwidacji, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym.
Windykacja
Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, sporządzanie wezwań do zapłaty, projektów ugód i porozumień dotyczących terminów i warunków spłaty zadłużenia, nadzór nad realizacją zawartych porozumień z dłużnikiem, przygotowanie pozwu do sądu, reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
Prawo cywilne
Przygotowywanie projektów umów, opiniowanie umów, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę (uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, śmierć osoby bliskiej, błędy lekarskie, wypadki komunikacyjne), prowadzenie spraw z zakresu ochrony własności i innych praw rzeczowych, o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, ustanowienie służebności, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ochrona dóbr osobistych.
Prawo spadkowe
Stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie nieważności testamentu, dział spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek.
Prawo administracyjne
Doradztwo i obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz doradztwo i reprezentacja przed organami administracji publicznej i w postępowaniach sądowo-administracyjnych z zakresu: prawa budowlanego (pozwolenie budowlane, decyzja o warunkach zabudowy, legalizacja samowoli budowlanych), prawa gospodarki nieruchomościami (opłata adiacencka, opłata planistyczna, podział nieruchomości), administracyjnego prawa gospodarczego (koncesja, pozwolenie), prawa ochrony środowiska, sporządzanie wniosków, odwołań i skarg na decyzje organów administracji publicznej.
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Sprawy o rozwód, o unieważnienie małżeństwa, o separację, o przysposobienie, o wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków, o alimenty, o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka, o ubezwłasnowolnienie.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Projektowanie i opiniowanie umów (o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne, umowy o zakazie konkurencji), aktów zbiorowego prawa pracy (porozumienia zbiorowe, regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych, reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami (dochodzenie należności ze stosunku pracy, roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (renta, emerytura, zasiłek).
Zamówienia publiczne
Przygotowywanie regulaminów zamówień publicznych, przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym finansowanego ze środków Unii Europejskiej, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wynagrodzenie

Warunki finansowe świadczenia pomocy prawnej ustalane są w drodze porozumień i uwzględniają rodzaj i charakter świadczonych usług oraz zakres i nakład pracy prawników. W przypadkach stałej współpracy stosowane jest wynagrodzenie ryczałtowe lub oparte na stawce godzinowej.
Wszelkich informacji udzielimy Państwu pod nr tel.: 509 784 063

Odszkodowania

Pomoc prawna mająca na celu skuteczne dochodzenie roszczeń naszych Klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych jest jednym z wiodących usług Kancelarii. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, wdrożeniu najwyższych standardów i wypracowanej stałej współpracy z lekarzami, rehabilitantami i rzeczoznawcami Poszkodowanym oferujemy kompleksową opiekę na każdym etapie postępowania, aż do uzyskania prawomocnego wyroku sądowego.

Likwidacja szkody jest poprzedzona badaniem zasadności i wysokości roszczeń (m. in. analiza zgromadzonej dokumentacji i konsultacje medyczne). Pozwala to określić czy, od kogo, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości możemy domagać się dla naszych Klientów:

  • odszkodowania,
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
  • renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zawodowej, zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  • renty tymczasowej,
  • zwrotu kosztów, w tym kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków,
  • renty w związku ze śmiercią osoby bliskiej,
  • stosownego odszkodowania, w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osób najbliższych zmarłemu,
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

Radcy prawni reprezentują naszych Klientów już w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym, jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. Pomoc prawna udzielana Poszkodowanym już na tym etapie jest często niezbędna w celu wiążącego zidentyfikowania podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody i określenia przesłanek jego odpowiedzialności. Poczynienie powyższych ustaleń pozwala na skuteczne zgłoszenie szkody i rozpoczęcie procesu likwidacji szkody na etapie polubownym, w trakcie którego następuje wymiana pism z podmiotem zobowiązanym (najczęściej zakładem ubezpieczeń), przekazywanie dowodów i negocjacje. W zależności od treści ostatecznej decyzji podmiotu zobowiązanego prawnicy Kancelarii przygotowują wezwanie do zapłaty, które ostatecznie precyzuje rodzaj i wysokość roszczeń i stanowi podstawę do skierowania sprawy na drogę sądową.

Nasze doświadczenie uczy, iż w 85% przypadków do uzyskania satysfakcjonującej wysokości świadczeń niezbędne jest wystąpienie przeciwko zakładowi ubezpieczeń na drogę postępowania sądowego. W trakcie konstruowania pozwu i prowadzenia procesu konieczne jest stałe monitorowanie przesłanek wpływających na zasadność żądań pozwu. W imieniu naszych Klientów formułujemy skuteczne wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych, co pozwala im uniknąć lub znacznie ograniczyć wydatki (opłata od pozwu). Reprezentując naszych Klientów w sądzie dążymy do jak najszybszego i efektywnego zakończenia procesu, a co za tym idzie uzyskania dla naszych Klientów świadczeń w satysfakcjonującej ich wysokości.

Dzięki prowadzonej przez Kancelarię elastycznej polityce cenowej możemy zaproponować Państwu bardzo korzystne warunki współpracy.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Jakub Czyczyło

NIP: 754-215-83-27
REGON: 532334960
Nr rachunku bankowego:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
06 1030 0019 0109 8530 0032 2249

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa stanowi wyłączną własność Kancelarii Radcy Prawnego Radca Prawny Jakub Czyczyło 
i pełni funkcję wyłącznie informacyjną, a żadna z treści nie ma charakteru oferty w rozumieniu przepisów k.c. Informacji znajdujących się na stronie nie można traktować jako porady prawnej. W celu uzyskania pomocy prawnej należy skontaktować się z Kancelarią. Wszelkie materiały, w szczególności teksty, grafiki, logotypy i zdjęcia, zawarte na niniejszej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Z odnośników do stron internetowych (tzw. linki) niebędących własnością Kancelarii użytkownik korzysta na własne ryzyko.

Adres

ul. Ozimska 13/1
45-057 Opole

Adres

ul. Ozimska 13/1
45-057 Opole